Petrokor d.o.o.

Tehnički pregled i registracija vozila

Provera vozila na tehničkom pregledu

 

Tehnički pregled vozila mora obuhvatiti pregled:

1) uređaja za upravljanje;

2) uređaja za zaustavljanje;

3) uređaja za osvetljavanje puta, označavanje vozila i za davanje svetlosnih znakova;

4) uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost;

5) uređaja za davanje zvučnih znakova;

6) uređaja za kontrolu i davanje znakova;

7) uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova;

8) uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila;

9) uređaja za kretanje vozila unazad;

10) uređaja za oslanjanje;

11) uređaja za kretanje i osovina;

12) elektrouređaja i instalacija;

13) pogonskog uređaja – motora;

14) uređaja za prenos snage – prenosnog mehanizma;

15) ostalih uređaja i delova vozila;

16) opreme vozila.

(2) Pri vršenju tehničkog pregleda vozila utvrđuju se ispravnost uređaja i opreme iz stava 1. ovog člana i konstatuju njihove konkretne neispravnosti, pri čemu se pregled pojedinačnih uređaja i opreme vrši na propisan način i u skladu sa pravilima struke.

(3) Moguće neispravnosti uređaja i opreme na vozilu, stepeni neispravnosti i osnove za njihovo utvrđivanje date su u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.