Petrokor d.o.o.

Tehnički pregled i registracija vozila

Tehnički pregled za sve vrste vozila

Tehnički pregled je procedura koju svako vozilo mora da prođe kako bi postalo registrovano i upotrebno u saobraćaju. Petrokor d.o.o. tim tehničara ovu uslugu pruža na najvišem nivou.

Na tehničkom pregledu dakle se utvrđuje da li je motorno, odnosno priključno vozilo tehnički ispravno i da li ispunjava propisane uslove i tehničke normative za učešće u saobraćaju na putu.

Radi utvrđivanja tehničkih karakteristika, odnosno podataka o vozilu, vrši se uvid u tehničku dokumentaciju vozila, odnosno vrše se odgovarajuća merenja, odnosno vizuelni pregled bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja vozila.

Na našem tehničkom pregledu možete izvršiti tehnički pregled:

  • Putničkih vozila
  • Teretnih vozila
  • Motocikala
  • Mopeda

Na osnovu izvršenog tehničkog pregleda dobijate registracioni list na kome se nalaze svi podaci o vozilu i opšta konstatacija da je vozilo ispravno.

Po Izvršenom tehničkom pregledu kompletnu registraciju vozila možete obaviti kod nas. Više pogledajte u odeljku REGISTRACIJA VOZILA.

Tehnički pregled vozila može biti redovan, vanredni i kontrolni i obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisan je pravilnikom.

Redovan tehnički pregled

Prema postojećim propisima redovnom tehničkom pregledu podležu sva vozila jednom godišnje (prilikom registracije ili produženja registracije). Ovaj pregled se može obaviti najranije 30 dana pre isteka registracije vozila.

Redovnom tehničkom pregledu svakih 6 meseci podležu sledeća vozila:

  • motorna i priključna vozila kojima se obavlja javni prevoz,
  • autobusi,
  • motorna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,
  • motorna i priključna vozila koja se koriste za obuku kandidata za vozače,
  • motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg
  • motorno, odnosno priključno vozilo za iznajmljivanje bez vozača (rent-a-car).

Vanredni tehnički pregled

Vanredni tehnički pregled obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila, kod kojeg su u saobraćanoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje vozila u saobraćaju, odnosno koje nakon toga nije bilo u voznom stanju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu. Vanredni tehnički pregled može se obaviti i na zahtev vozača, radi provere tehničke ispravnosti vozila.

Kontrolni tehnički pregled

Kontrolni tehnički pregled se vrši po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Na kontrolni tehnički pregled može se uputiti samo vozilo koje je u voznom stanju, odnosno vozilo kod kojeg u saobraćajnoj nezgodi nije došlo do mehaničkih oštećenja uređaja i sklopova od presudnog značaja za bezbedno upravljanje vozilom. Troškove kontrolnog tehničkog pregleda, u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, snosi vlasnik vozila ili korisnik vozila, a u slučaju da je na kontrolnom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo ispravno, organ čije je službeno lice naložilo kontrolni tehnički pregled.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice slobodno nas kontaktirajte! Vaš auto je naša briga i budite uvereni da ćemo u najkraćem roku obaviti sve što je potrebno.

Pre početka vršenja tehničkog pregleda vozila vrši se vizuelno utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda.

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila se obavlja na zahtev stranke koja tom prilikom kontroloru daje na uvid saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o privremenoj registraciji ili potvrdu o registraciji, kao i ličnu kartu, a za strane državljane drugi odgovarajući dokument o identitetu. Ako je stranka izgubila saobraćajnu dozvolu na uvid podnosi uverenje o upisu u jedinstveni registar vozila.

Ako se obavlja tehnički pregled novoproizvedenih vozila koja se prvi put registruju, stranka daje na uvid potvrdu o saobraznosti. Za prepravljena i pojedinačno proizvedena vozila za koja nije izdata potvrda o saobraznosti, kao i za kompletirana vozila i vozila koja se prvi put puštaju u saobraćaj u Republici Srbiji, stranka stavlja na uvid uverenje (potvrdu) da vozilo ispunjava propisane uslove (u daljem tekstu: uverenje o ispitivanju). Za vozila koja imaju ugrađen pogon na alternativna goriva stranka mora staviti na uvid potvrdu o periodičnom pregledu ovih uređaja ili potvrdu o saobraznosti.

Redovni i vanredni tehnički pregled vrši se samo na čistom vozilu koje je u voznom stanju, a kontrolni tehnički pregled na vozilu koje je u voznom stanju.

Redovni i vanredni tehnički pregled vrši se na neopterećenom vozilu, osim u slučaju tehničkih pregleda vatrogasnih vozila kada vozilo može biti opterećeno i vozila posebne namene sa opremom i instalacijom stalno ugrađenom na vozilu. Kontrolni tehnički pregled se može vršiti i na opterećenom vozilu, ukoliko tehnološka linija to omogućava.

Vozilo koje je registrovano u Republici Srbiji, a nije odjavljeno, mora imati pri vršenju redovnog tehničkog pregleda sve propisane registarske tablice, odnosno tablice za privremeno označavanje, postavljene na predviđenim mestima.

Redovni i vanredni tehnički pregled vozila neće se vršiti ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz st. 2-6. ovog člana. Ako navedene činjenice nisu utvrđene pri vizuelnom utvrđivanju ispunjenosti uslova za vršenje tehničkog pregleda vozila, vršenje tehničkog pregleda će se završiti u trenutku kada se ta činjenica utvrdi.

Vozila za koja je utvrđeno da ne ispunjavaju uslove iz st. 2-6. ovog člana moraju se evidentirati, a izdavanje Izveštaja o utvrđenom stanju vozila iz člana 41. stav 3. ovog pravilnika će se izvršiti kada stranka, odnosno lice koje je vozilo uputilo na kontrolni tehnički pregled, to zahteva. U propisane evidencije se mora uneti najmanje: identifikaciona (VIN) oznaka vozila ako se može utvrditi, registarska oznaka ako je vozilo registrovano i podaci o stranci ako stranka poseduje ličnu kartu ili drugi dokument na osnovu kojeg se može utvrditi identitet stranke, a u napomeni moraju biti navedeni razlozi zbog čega tehnički pregled vozila nije vršen ili nije izvršen u celosti.

Redovni i vanredni tehnički pregled neće se vršiti ni na vozilu kod kojeg je prostor u kojem je smešten motor zaštićen od strane proizvođača ili se oznaka motora ne može utvrditi bez bitnih rasklapanja vozila, dok se ne pribavi odgovarajuća potvrda proizvođača ili njegovog zastupnika ili ovlašćenog servisera. Za novo vozilo ova potvrda nije potrebna ukoliko se iz tehničke dokumentacije proizvođača može utvrditi identifikaciona oznaka motora.

Vozila iz stava 9. ovog člana evidentiraju se na način propisan stavom 8. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, stranka koja na tehnički pregled doveze vozilo Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove odbrane ili Bezbednosno-informativne agencije, ne mora kontroloru da da ličnu kartu na uvid.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, tehnički pregled vozila može se izvršiti u okviru ispitivanja vozila. U tom slučaju ako je vozilo tehnički ispravno overiće se tehnička ispravnost u Izveštaju o ispitivanju koji je određen propisom o ispitivanju vozila i može se izdati Registracioni list za motorno-priključno vozilo (u daljem tekstu: Registracioni list), u čijoj rubrici napomena se konstatuje da važi uz uverenje o ispitivanju. Ukoliko je nakon izvršenog tehničkog pregleda izdat registracioni list, u propisanim evidencijama se evidentira kao redovni godišnji tehnički pregled, a ukoliko je izdata potvrda o tehničkoj ispravnosti kao vanredni tehnički pregled.